PENDAFTARAN SISWA BARU

Selasa, 27 Maret 2012

SILABUS BTA

S I L A B U S

Sekolah                       :  MTs Madarijul Huda
Mata Pelajaran            :  Baca Tulis Al Qur’an (BTA)


Kompetensi Dasar

Materi Pokok/ Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Indikator
Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

Teknik
Bentuk Instrumen
Contoh Instrumen
Kelas VII Semester Ganjil 
Standar Kompetensi (Membaca) : 1. Memahami dan menjelaskan Adab (tatakrama) membaca, mendengarkan dan menghafal Al-Qur’an

1.1.  Menjelaskan Adab membaca, mendengar-kan dan meng-hafal  Al qur’an
Adab/tatakrama memba -ca, men-dengarkan dan menghafal   Al qur’an
Siswa mampu menerapkan adab/tatkrama ketika membaca, mendengarkan dan menghafal Al qur’an.
·     Mampu menjelas-kan Adab (tatakra-ma) dalam mem-baca, mendengar-kan dan menghafal Al-Qur’an.Tes tulis
Uraian singkat
1.     Jelaskan adab membaca Al-qur’an ?
2.     Jelaskan adab mendengarkan bacaaan Al-qur’an ?
3.     Jelaskan adab menghafal Al-qur’an ?

3 x 40 menit
Buku Tajwid, Al-qur;an dan Terjemah
Sumber lain yang relevan
Yanbu’a
1.2.  Membaca ayat-ayat Al-qur’an yang berkaitan dengan tatakrama membaca, mendengar-kan dan menghafal Al qur’an

Dalil naqli tentang mem-baca, men  -dengarkan dan meng-hafal Al-qur’an
Siswa mampu membaca, mendengarkan dan menghafal  adab/tatakrama ketika membaca, mendengarkan dan menghafal Al qur’an.
·     Mampu membaca dalil naqli tentang adab membaca, mendengarkan dan menghafal Al-Qur'an


·     Mampu mengarti-kan ayat-ayat Al-qur’an yang men-jelaskan tentang adab mem-baca, mendengarkan dan menghafal Al-qur’an
Tes lisanTes tulis

Tes tulis


Tes tulis

Penugas-anUraian


Uraian Uraian
1.     Bacalah ayat-ayat Al-qur’an tentang adab membaca, mendengarkan dan menghafal Al-qur’an dengan fasih dan benar ?
2.     Tulislah ayat-ayat Al-qur’an tentang adab membaca Al-qur’an ?
3.     Terjemahkan ayat-ayat Al-qur’an tentang adab mendengarkan bacaan Al-qur’an ?
4.     Terjemahkan ayat-ayat Al-qur’an tentang adab menghafal Al-qur’an ?
3 x 40 menit
Buku Tajwid, Al-qur;an dan Terjemah
Sumber lain yang relevan
Yanbu’a
1.3.  Menampilkan perilaku yang sesuai de-ngan adab/ tatakrama ketika mem-baca, mende-ngarkan dan menghafal Al qur’an

Siswa mendiskusi-kan  adab /tatakrama membaca, mendengarkan dan menghafal Al qur’an.
·     Mampu menjelas-kan hikmah/ keutamaan mem- baca, mendengar kan dan menghafal Al-qur’an

·     Menampilkan adab / tatakrama mem-baca, mendengar-kan dan menghafal Al qur’an
Tes tulis

Tes unuuk kerja
Uraian

Simulasi
Sebutkan 5 hikmah/keutama-an membaca dan mendengar kan Al-qur’an !Peragakan tatakrama mem-baca Al-qur’an yang baik dan benar !
3x40 menit
Buku Tajwid, Al-qur;an dan Terjemah
Sumber lain yang relevan
Yanbu’a

Standar Kompetensi : 2. Memahami huruf hijaiyah

2.1. Menjelaskan pengertian huruf dan hijaiyah

Pengertian Huruf dan Hijaiyah
Siswa mempelajari dan menelaah dengan baik pengertian Huruf dan Hijaiyah, 
·     Mampu menjelaskan pengertian huruf

Tes lisan
Jawaban singkat
Jelaskan arti huruf dalam bahasa Arab ?
3 x 40 menit
Buku Tajwid, Al-qur;an dan Terjemah
Sumber lain yang relevan
Yanbu’a
·     Mampu menjelaskan pengertian hijaiyah

Tes tulis
Pilihan ganda
Secara bahasa arti hijaiyah adalah ….
a. kata                  c. ejaan
b. kalimat            d. huruf
·     Menunjukkan perbedaan huruf dengan hijaiyah
Unjuk kerja
Jawaban singkat
Jelaskan perbedaan huruf dengan hijaiyah ?
8.1.  Mengucap-kan huruf-huruf Hijaiyah

Huruf-huruf  Hijaiyah
Siswa menunjukkan contoh lafal huruf serta mencari perbedaan huruf dan hijaiyah
·     Mampu menyebutkan jumlah huruf hijaiyah

·     Mampu melaflakan huruf-huruf hijaiyah


·         Melafalkan huruf hijaiyah yang dibaca pendek dan panjang


Tes tulis
Unjuk kerja

Tes tulis
Tes tulis
Pilihan ganda

Penugasan
Pilihan ganda

Penugasan


1.     Jumlah huruf hijaiyah adalah
       a. 27              c. 29
       b. 28              d. 30
2.     Jelaskan perbedaan cara pengucapan huruf Asmaul Huru, dengan Musammayatul Huruf  ?

3.     Peragakan cara melaflakan huruf
  

4.     Melekatkan ke dua bibir kuat-kuat, menghembuskan nafas sam-pai terhenti pada makhrajnya dan menimbul- kan suara, lalu menghentikan suara itu (jahar dan syiddah). Dan Posisi lidah merendah (istifal dan infitah).serta dalam keadaan sukun, dibaca memantul (qolqolah). Pernyataan tersebut cara melafalkan huruf ...
        a. ب             c.ت
        c.  ث           d. ج
5.     Jelaskan perbedaan cara melafalkan huruf hijaiyah yang dibaca panjang dan pendek !
6.     Cari dan Lafalkan huruf-huruf hijaiyah berikut ini !
3x 40 menit
Buku Tajwid, Al-qur;an dan Terjemah
Sumber lain yang relevan
Yanbu’a
8.2.  Menuliskan huruf-huruf Hijaiyah

Huruf hijaiyah yang  bersam-bung dan yang tidak bersam -bung 
Siswa mempelajari dan menelaah dengan baik bentuk-bentuk huruf Hijaiyah

·     Mampu menuliskan huruf-huruf hijaiyah dengan benar
Unjuk Kerja
Penugasan
1.     Jelaskan sistem/cara menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar ?
2.     Jelaskan penulisan huruf hijiayah yang bersambung dan tidak bersambung ?
3.     Tulislah huruf hijiyah yang dapat disambung dan yang tidak dapat disambung ?
4.     Tuliskan lima huruf hijaiyah yang cara pengucapannya di-pantulkan ketika sukun ?
5.     Sambungkanlah huruf-huruf hijhaiyah berikut ini ?
3 x 40 menit
Buku Tajwid, Al-qur;an dan Terjemah
Sumber lain yang relevan
Yanbu’a
Standar Kompetensi (Membaca ) : 3. Memahami Tanda Baca Al-qur’an  (Harakat)
3.1.  Menjelaskan arti tanda baca Al qur’anTanda Baca Huruf Hijaiyah
Siswa mmapu menjelskan tanda-tanda baca Al-qur’an
·         Menjelaskan penger-tian tanda baca
Tes tulis
Jawaban singkat
Apakah arti tanda baca Al qur’an ?
1x 40 menit

1x 40 menit
Buku Tajwid, Al-qur;an dan Terjemah
Sumber lain yang relevan
Yanbu’a
·         Menunjukkan bentuk-bentuk tanda baca huruf-huruf hijaiyah

Unjuk kerja
Praktek
Tunjukkan tanda baca Al qur’an pada surat Al ikhlas yang harus dibaca panjang !
3.2.  Menjelaskan sejarah munculnya tanda baca Al-qur’an 

Sejarah munculnya tanda baca Al-qur’an
Siswa mampu menceritakan sejarah munculnya tanda baca Al-qur’an
·         Menjelaskan sejarah munculnya tanda baca huruf hijaiyah

Tes tulis
Uraian
Jelaskan secara singkat sejarah munculnya tanda baca Al qur’an ?
3.3.  Menuliskan tanda-tanda baca Al qur’an (harakat)

Tanda baca Al-qur’an
Siswa mampu menuliskan tanda baca Al-qur’an
·         Menuliskan tanda baca huruf hijaiyah
Tes tulis
Uraian
Tulislah dan uraikan tanda baca pada kalimat
1 x 40 menit
2x 40 menit
3.4.  Memperaktekkan tanda-tanda baca Al-qur’an


Siswa mampu menelaah dan mempelajari serta menerapkan tanda baca Al qur’an
·         Menunjukkan contoh-contoh tanda baca Al qur’an pada surat-surat pendek 
Tes tulis
Identifikasi
Kelompokkan tanda baca Al qur’an pada QS. Al ‘Ashr :

Kelas VII, Semester Genap
Standar Kompetensi (Tajwid) : 4. Memahami makhorijul huruf hijaiyah

4.1.  Menjelaskan pengertian makharijul huruf4.2.  Membedakan makharijul huruf Al Jauf, Al Halqu, Asy Syafatain dan Al Khaisym4.3.  Memperaktekkan makha -rijul huruf Al Jauf, Al Halqu, Asy Syafatain dan Al Khaisym
Makharijul Huruf
Siswa mampu menelaah menerapkan Makharijul huruf ketika membaca Al qur’an

Siswa mampu membedakan Makharijul huruf ketika membaca Al qur’anSiswa mampu memperaktekkan Makharijul huruf ketika membaca Al qur’an
· Mampu menjelaskan pengertian makhorijul huruf hijaiyah
· Mampu menjelaskan pembagian makhorijul huruf
· Mampu menyebutkan macam-macam makhorijul huruf
Tes tulis
Jawaban singkat
1.  Ditinjau dari segi morfologi , arti makhraj adalah …
2.  Pengertian makharijul hurf adalah ...
3.  Pembagian makharijul huruf menurut pendapat ulama yang paling masyhur adalah .
4.  Sebutkan macam-macam makharijul huruf dengan artinya ...
2 x 40 menit

2 x 40 menit
Buku Tajwid, Al-qur;an dan Terjemah
Sumber lain yang relevan
Yanbu’a
· . Mampu menjelaskan perbedaan makhraj Al-Jauf Al Halqu, Al lisan dan Asy syafatain serta Khaisyum
· Menyebutkan huruf Al jauf , Al Halqu, Al lisan dan Asy syafatain serta Khaisyum
Tes tulisTes tulis
Pilihan ganda


Uraian
1.     Makharijul huruf yang keluar dari bibir disebut …
2.     Jauf         c. halqi
3.     Lisan       d. Syafatain
4.     Huruf     ع  ح  ج termasuk makharijul huruf …
a.        Syafatain      c. Lisan
b.        Halqi            d. Al Jauf
5.     Salah satu huruf hijaiyah yang keluar dari makhraj Al Jauf adalah  …
a.        م              c.  ق
b.  ب               d.  ي
6.     Sebutkan perbedaan makharijul huruf Al Lisan dengan Khaisyum disertai huruf-hurufnya !
· Memperaktekkan makharijul huruf Al Jauf, Al Halqu, Al lisan dan Asy syafatain serta Khaisyum

Tes tulis
Identifikasi
7. Bacalah huruf Hijaiyah sesuai dengan makharijul hurufnya masing-masing !
8.  Kelompokkan makharijul huruf pada QS. Al Fatihah dengan baik dan benar !

 
2x 40 menit
Buku Tajwid, Al-qur;an
Yanbu’a

Standar Kompetensi : 5. Memahami sistem penulisan huruf hijaiyah

5.1. Menjelaskan  system penulisan huruf hijaiyah

Sistem penulisan Huruf
hijaiyah


Siswa mempelajari  sistem penulisan huruf bersambung dan tidak bersambung

·     Mampu menuliskan bentuk-bentuk huruf hijaiyah
Unjuk Kerja
Identifikasi
Tulislah bentuk-bentuk huruf yang terdapat dalam Al qur’an !
3 x 40 menit
Buku Tajwid, Al-qur;an
Yanbu’a
·     Mampu menjelaskan sistem penulisan huruf hijaiyah.
Tes tulis
Uraian
Jelaskan sistem penulisan huruf hijaiyah ?
·     Mampu mengidenti- fikasikan huruf hijaiyah yang dapat disambung dan tidak bersambung 
Unjuk kerja


Identifikasi
1.     Salinlah huruf-huruf hijaiyah yang dapat disambung kekiri dan kekanan ?
2.     Salinlah  huruf yang dapat disambung ke kanan saja !
Mampu merangkai
·     huruf-huruf hijaiyah bersambung dan tidak bersambung


Unjuk Kerja
Daftar isian
Rangkaikan Huruf-huruf berikut ini :
5.2. Menerapkan system penulisan huruf hijaiyah
Siswa mempelajari,  menelaah dan memperaktekkan cara melafalkan huruf Hijaiyah dengan baik
·     Menjelaskan perbedaan cara pengucapan hijaiyah

Tes tulis

Uraian
Jelaskan perbedaan cara pengucapan hijaiyah ?
3 x 40 menit
Buku Tajwid, Al-qur;an
Yanbu’a
·     Memperaktekkan cara melafalkan huruf hijaiyah
Tes perbuatan
Daftar pertanyaan
Bacalah huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan cara melafal-kannya dengan benar !


Standar Kompetensi : 6. Memahami Transliterasi Huruf Hijaiyah

6.1. Menjelaskan pengertian transliterasi huruf hijaiyah

6.2. Mempraktek- kan transli-terasi huruf hijaiyah

Transliterasi huruf hijaiyah
Siswa mampu menjelaskan transliterasi huruf-huruf hijaiyah

Siswa mampu memperaktekkan transliterasi huruf-huruf hijaiyah
·         Mampu menjelas-kan pengertian transliterasi huruf hijaiyah

Tes lisan
Jawaban singkat
Apakah arti Transliterasi ?
3 x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur’an
Yanbu’a
·         Mampu menjelas-kan tujuan trans-literasi huruf hijaiyah

Tes tulis
Uraian
Jelaskan tujuan transliterasi huruf hijaiyah ?
·         Mampu memperak-tekkan transliterasi huruf hijaiyah
Unjuk Kerja
Praktek
Translit pernyataan di bawah ini!
1.  “Buka Pintu”
2.
3 x 40 menit

Kompetensi Dasar

Materi Pokok/ Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Indikator
Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

Teknik
Bentuk Instrumen
Contoh Instrumen
Kelas VIII, Semester Ganjil
Standar Kompetensi : 7. Memahami hokum bacaan Nun Mati dan Tanwin

7.1.  Menjelaskan hokum bacaan Nun Mati Tanwin 

Hukum bacaan Nun Mati dan Tanwin
Siswa mampu menjelaskan pengertian Nun mati dan tanwin
Menyebutkan pembagian hukum bacaan Nun mati dan Tanwin
Menjelaskan hukum pembagian nun mati dan tnawin

*   Mampu menjelaskan perbedaan nun mati dengan tanwin
Tes lisan
Jawaban singkat
1.     Jelaskan arti nun mati dan tanwin

2.     Sebutkan macam-macam tanwin

3 x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-quran
Yanbu’a
*   Menyebutkan pemba-gian hukum nun mati dan tanwin
Tes tulis
Tes tulis
3.     Sebutkan hukum pembagian hukum nun  mati dan tanwin

·       Menjelaskan perbedaan hukum bacaan Idzhar, idgham, iqlab dan ikhfaTes tulis
Tes tulis
4.    Jelaskan hukum bacaan idzhar disertai contohnya !
5.    Jelaskan arti hukum bacaan idgham disertai bagian-bagian dan contohnya !
6.    Jelaskan arti hukum bacaan iqlab disertai contohnya !
7.    Jelaskan arti hukum bacaan ikhfa disertai contohnya !

3 x 40 menit
*  Menyebutkan huruf-huruf idzhar, idgam, iqlab dan ikhfa
Tes tulis
Tes tulis
8.     Sebutkan huruf idzhar, idgham, iqlab dan ikhfa

7.2.  Menerapkan hokum baca an Nun Ma-ti/Tanwin dengan baik dan benar 

Siswa mampu memperaktekkan hokum bacaan Nun Mati/Tanwin pada surat-surat pendek.
·       Mengidnetifikasi hokum bacaan nun mati dan tanwin pada QS
Tes tulis
UraianIdentifikasi9.    Jelaskan hokum bacaan nun mati dan tanwin pada QS. Al Fatihah !

10.   Identifikasikan hokum bacaan idzhar, Idgham, Iqlab dan Ikhfa pada QS. Al ‘AlaStandar Kompetensi : 8. Memahami bacaan tafhim, tarqiq pada Lam Jalalah

8.1.  Menjelaskan Hukum baca- an Tafkhim dan Tarqiq pada Lafdzul Jalalah
Bacaan tarqiq dan tafhim pada Lamul Jalalah
Siswa mampu menjelaskan hokum bacaan tafkhim dan tarqiq pada  lamul jalalah dengan baik dan benar

 Siswa mampu memperaktekkan hokum bacaan tafkhim dan tarqiq pada  lamul jalalah dengan baik dan benar
·  Menjelaskan pengertian Hukum bacaan Tafkhim dalam Lafdzul Jalalah dengan benar

·  Menuliskan contoh Hukum bacaan Tafkhim dalam Lafdzul Jalalah dengan benar

Tes lisan
Tes tulis
Jawaban singkat
Uraian
1.     Apakah perbedaan arti tafkhim dan tarqiqi ?
2.     Sebutkan alasannya lamul jalalah yang dibaca tafkhimm dan tarqiq

3.     Tulislah contoh lamul jalalah yang dibaca tafkhim dan tarqiq
3 x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a lain yang
8..2. Memperak-tekkan Hukum bacaan Tafkhim dan Tarqiq pada Lafdzul Jalalah


·  Melafalkan contoh Hukum bacaan Tafkhim dalam Lafdzul Jalalah dengan benar

Tes tulis
Unjuk kerja
4.     Bacalah hokum bacaan Lamul Jalalah yang dibaca Tafkhim dan Tarqiq
5.     Kelompokkan lamul jalalah pada QS. Al Fatihah dengan tepat !
3 x 40 menit

Standar Kompetensi (Membaca) : 9. Menerapkan hokum bacaan qalqalah dan Ra 

9.1.  Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat al-Quran dengan benar

Hukum bacaan qalqalah dan Ra

Siswa membaca dan menelah berbagai iteratur tentang hukum bacaan qalqalah dan Ra hingga dapat menjelaskannya.·      Menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah dan Ra.

Tes tulis
Uraian
1. Jelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah dan Ra !
3 x 40 menit
1. Al-Qur’an & terjemah
2. Buku Tajwid
3. CD muratal
·     Menjelaskan macam-macam hukum bacaan qalqalah dan Ra
·     Menyebutkan contoh-contohnya.

Tes tulis
Uraian
1. Jelaskan macam-macam hukum bacaan qalqalah, Ra dan sebutkan contohnya masing-masing!
3 x 40 menit
9.2.  Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan RA dalam bacaan surat-surat al-Quran dengan benar

Siswa membaca surat-surat pendek dalam al-Quran untuk dapat menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dengan benar.
·     Membaca bacaan qalqalah dan Ra dengan benar.

Tes unjuk kerja
Praktik
1. Bacalah potongan ayat al-Quran di bawah ini dengan menunjukkan hukum bacaan qalqalah dan Ra :
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
وَاْلعَادِيَاتِ ضَبْحًا يَوْمَ
 تُبْلَى السَّرَائِرُ
مِنْ قُوَّةٍ وَّلاَ نَاصِرٍ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
2 x 40 menit
1. Al-Qur’an & terjemahnya
2. Buku Tajwid
3. CD Murattal
4. Buku PAI
Standar kompetensi: 10. Menghafal al-Qur’an al-surat-surat pendek: at-takatsur sampai adduha Annas-al-Asyr

10.1. Menghafal al-Qur’an al-surat-surat pendek: at-takatsur sampai Adduha Annas sampai al-Asyr
Hafalan juz ‘ama

Siswa mampu menghafal al-Qur’an surat-surat pendek: Adduha Annas sampai al-Asyr

Menghafal al-Qur’an surat-surat pendek: Adduha Annas sampai al-Asyr


Tes hafalan
Praktek
Bacalah al-Qur’an surat-surat pendek: Adduha Annas sampai al-Asyr
!
4x 40 menit
Juz Amma, al-Qur’an
Kelas VIII. Semester Genap
Standar Kompetensi : 11.  Memahami hokum bacaan Mim Sukun

11.1.Menjelaskan penger-tian hukum bacaan Mim Mati/Sukun
Hukum Bacaan Mim Mati

Mampu menjelaskan hokum bacaan mim sukun
o menjelaskan pengertian hokum bacaan Ikha Syafawi

o menyebutkan huruf Ikhfa Syafawi
o menunjukkan contoh bacaan Ikhfa Syafawio menjelaskan pengertian Idghom Mutamatsilain ( Idghom Mimi )
o menyebutkan huruf Idghom Mutamatsilain ( Idghom Mimi )
o menunjukkan contoh dan melafazkan bacaan Idghom Mutamatsilain ( Idghom Mimi )

o menjelaskan pengertian Izhar Syafawi

o menyebutkan huruf Izhar Syafawi

o menunjukkan contoh dan melafazkan bacaan Izhar Syafawi
Tes lisan


Tes lisan

Unjuk Kerja


Tes lisan

Tes lisan

Unjuk KerjaTes lisan

Tes tulis
Unjuk kerja
Jawaban singkat


Jawaban singkat

PraktekJawaban singkat

Uraian


Praktek
Jawaban singkat

Jawaban singkat

Praktek


Apakah arti ikhfa syafawi
Jelaskan perbedaan ikhfa syafawi dan ikhfa hakiki !

Sebutkan huruf-huruf ikhfa syafawi ?

Bacalah QS. Al Fatihah 1-5 dan tunjukkan bacaan Ikhfa Syafawinya ?

Jelaskan pengertian idgham mitslain/mimi ?

Sebutkan huruf-huruf idgham miutslain/mimi ?

Bacalah QS. Al Baqarah ayat 5-8 dan tunjukkan bacaan idgham mitslain dengan alasannya ?


Jelaskan arti idzhar syafawi ?
Apakah perbedaan Idhar syafawi dengan idhar halqi ?
Sebutkan huruf idzhar syafawi yang 27 ?

Bacalah QS. Al Baqarah : 9-12 dan tunjuikkan bacaan idhar syafawi dengan alasannya ?

1 x 40 menit
1 x 40 menit
1 x 40 menit

Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
11.2.Menerapkan hukum  bacaan Mim Mati

Mampu menerapkan huklum bacaan Mim Sukun
·     Memperaktekkan hukum bacaan mim sukun
Unjuk Kerja
Identifikasi
§  Kelompokkan hukum bacaan Mim Sukun pada QS. Al Baqarah : 122
2 x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
Standar kompetensi: 12. Hafalan al-Qur’an surat-surat pendek: at-takatsur sampai adduha


12.1.Menghafal-Qur’an surat-surat pendek: at-takatsur sampai adduha
Hafalan juz ‘ama

Siswa mampu menghafal al-Qur’an surat-surat pendek: at-takatsur sampai adduha
Menghafal al-Qur’an surat-surat pendek: at-takatsur sampai adduha
Tes hafalan
Praktek
Bacalah al-Qur’an surat-surat pendek: at-takatsur sampai adduha dengan hafalan!
4x 40 menit
Juz Amma, al-Qur’an
Standar Kompetensi : 13 Memahami Hukum bacaan Idgham

13.1.Menge-nal Hukum Bacaan Idgham

Hukum bacaan Idhgam
Siswa mampu menjelaskan hokum macam-macam bacaan idhgam
a. menjelaskan hukum bacaan idghom
b. menyebutkan macam-macam idghom
Tes lisan

Tes lisan
Jawaban singkat

Jawaban singkat
Apakah arti idgam menurut bahasa dan istilah ?

Sebutkan pembagian idgham disertai contohnya !
12x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
c. menjelaskan arti id-gom Mutamatsilain, Mutaqaribain dan Mutajanisain

d. Menyebutkan huruf  idghom Mutamatsilain, Mutaqaribain dan Mutajanisain
e. memberikan contoh bacaan idghom idgom Mutamatsilain, Mutaqa ribain & Mutajanisain Muthamatsilain

Tes lisanTes lisan


Unjuk kerja


Jawaban singkatPraktekIdentifikasi
Jelaskan perbedaan idgham Mitslain, mutaqaribain dan mutajanisain !


Tunjukkan huruf idgham mitslain, mutaqaribain dan mutajanisan ?

Kelompokkan idgham pada QS. Al Insyirah !
13.2.Menerapkan Hukum Bacaan Idgham

Siswa mampu menunjukkan hokum bacan Idgham pada surat-surat pendek
f.  Melapazkan bacaan idghom Mutamatsilaian, Mutaqaribain dan Mutajanisain
Unjuk kerjaPraktek

Tentukan dan lafadzkan hokum bacaan idgham pada pada QS. Al ‘Adiyat ?
2 x 40 menit

Standar Kompetensi : 14. Memahami hokum bacaan Gunnah Musyadah  dan Alif Lam

14.1.Menjelaskan hokum bacaan Gunah Musyaddah pada surat-surat pendek
Hukum bacaan gunnah musyadahSiswa membaca surat-surat pendek dalam al-Quran untuk dapat menerap kan okum bacaan gunnah musyadah  dengan baik dan benar.

·     menjelaskan pengertian hokum Gunnah Musyaddah
Tes unjuk kerja
Praktik
1. Bacalah potongan ayat al-Quran di bawah ini dengan menunjukkan okum bacaan gunah

2 x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
·     memberikan contoh Gunnah Musyaddah
Unjuk kerja
Praktik
1. Bacalah QS. An Nas sambil menunjukkan bacaan gunnahnya!
14.2.Menerapkan hokum bacaan Gu-nah Musyad dah pada surat-surat pendek

Siwa mampu memperaktekkan hokum bacaan gunnah pada surat-surat pendek
a.     melafazkan bacaan Gunnah Musyaddah

Unjuk kerja
Praktik
1. Bacalah QS. At-Takatsur sambil menunjukkan okum bacaan gunnah !
2 x 40 menit


Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
14.3.Menjelaskan bacaan “Al”  Syamsiyah  dan “Al” Qamariyah dalam bacaan surat-surat al-Qur’an dengan benar.

Hukum bacaan “Al”  Syamsiyah  dan “Al” Qamariyah
Siswa mempelajari dan menelaah dengan baik pengertian “Al” syamsiyah dan “Al” qamariyah, Mencari contoh-contoh “Al” syamsiyah dan “Al” qamariyah dalam Al Qur’An serta dapat memperaktikan bacaan “Al” syamsiyah dan “Al” qamariyah dengan  baik.

a.     Menjelaskan pengertian Al Syamsiyah
Tes tulis
Jawaban singkat
1. Jelaskan arti kata  “Al” Syamsiyah!
1x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
b.     Menjelaskan hukum bacaan Al Syamsiyah

Tes Lisan
Daftar pertanyaan
1. Jelaskan Pengertian hukum bacaan “Al” syamsiah
1 x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
c.     Menyebutkan huruf Al Syamsiyah
Tes tulis
Pilihan ganda
1. Di bawah ini yang termasuk huruf “Al” Syamsiyah adalah ....
a.  ب،ش،ر
b.  ف،خ،ث
c.  ث،ر،ص
d.  د،ا،غ

d.     Menyebutkan contoh hukum Al Syamsiyah

Tes tulis
Pilihan ganda
1. Di antara bacaan “Al” Syamsiyah adalah berikut ini, kecuali:
    a. الَّرحْمَنُ
    b. الضُّحَى
    c. اْليَتِيْمُ
    d. السَّائِلُ

e.     Menjelaskan pengertian Al Qomariyah

Tes tulis
Jawaban singkat
1. Jelaskan arti kata “Al” Qomariyah
1 x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
f.      Menjelaskan hukum bacaan Al Qomariyah

Tes tulis
Jawaban singkat
1. Jelaskan pengertian hukum bacaan “Al” Qamariyah

g.     Menyebutkan huruf Al Qomariyah
Tes tulis
Pilihan ganda
1.     Di bawah ini yang termasuk huruf “Al” Qamariyah adalah
a.     ب،ق،ج
b.     ف،خ،ث
c.     ث،ر،ص
d.     د،ا،


1.     Mendiskusikan perbedaan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah untuk menemukan cirri khas masing-masing hukum bacaan tersebuit
1.     Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan Al Syamsiyah

Tes tulis
PG
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ
1. Kalimat yang digaris bawahi di atas termasuk hukum bacaan syamsiyah, ciri khas syamsiyah yang melekat pada kalimat di atas adalah ....
     a. Tasydid
     b. “Al”  dibaca jelas
     c. Dibaca dengung
     d. Ada “Al” nya

1x 40’
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
2.     Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan  Al Qomariyah.

Tes tulis
Jawaban singkat
1. Sebutkan ciri bacaan “Al” Qamariyah!
14.4.Menerapkan bacaan “Al”  Syamsiyah  dan “Al” Qamariyah dalam bacaan surat-surat al-Qur’an dengan benar.

Bacaan Al Qamariyah dan Al Syamsiyah pada surat-surat pendek
Menelaah Q.S. Ad duha dan Al duha untuk menemukan contoh hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan Al QamariyahØ  Menerapkan bacaan Al Syamsiyah dalam bacaan surat surat al-Qur’an dengan benar
Tes unjuk kerja
Identifikasi
1. Carilah bacaan-bacaan “Al”  Syamsiyah  dan “Al” Qamariyah dalam QS. al-Dluha lalu tulislah dalam buku kerja kalian!

2 x 40’
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
Ø  Menerapkan ba caan Al Qomari-yah  dalam baca-an surat surat al-Qur’an dengan benar
Tes unjuk kerja
Identifikasi
1. Carilah bacaan-bacaan “Al”  Syamsiyah  dan “Al” Qamariyah dalam QS. al-‘Adliyat lalu tulislah dalam buku kerja kalian!Kompetensi Dasar

Materi Pokok/ Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Indikator
Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

Teknik
Bentuk Instrumen
Contoh Instrumen
Kelas IX. Semester Ganjil
Standar Kompetensi (Tajwid)  : 15.  Menerapkan hokum bacaan Mad
15.1.Menjelaskan hukum  bacaan Mad


Hukum bacaaan Mad


Siswa membaca dan mengkaji berbagai literatur tentang hukum bacaan Mad
·  Menjelaskan pengertian hukum bacaan Mad.

Tes tulis
Uraian
Jelaskan pengertian hukum bacaan Mad !
2 x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
·  Menjelaskan macam-macam hukum bacaan mad dan contoh-contohnya.

Tes tulis
Uraian
1.   Sebutkan macam-macam mad yang kamu ketahui !
2.   Sebutkan hokum bacaan mad pada kata yang bergaris bawah berikut ini

·     Menjelaskan Hukum Mad Thobi'I dengan baik dan benar

·     Menulis contoh Hukum Mad Thobi'I dan yang bukan Mad Thobi'i

·     Menunjukkan hokum Mad Thobi'I pda surat-surat pilihan dengan fasikh dan benar


Tes lisan


Tes tulis
Praktik

Jawaban singkat


Uraian
Identifikasi
Jelaskan pengertian mad thabi’I ?


Buatlah tiga buah contoh kalimat yang mengandung bacaan mad thabi’I ?


Carilah hokum bacaan mad pada QS. Al Baqarah ayat 7 dan 8 ?
2 x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
15.2.Menerapkan hokum bacaan mad Far’I

Hukum Bacaan Mad Far’i
Siswa mampu menerapkan hokum bacaan Mad Far’i dengan baik dan benar
1.   Menjelaskan arti mad Far’i

2.   Menjelaskan macam-macam mad far’i

3.   Menunjukan contoh hukum bacaan mad far’i dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an

4.   Mempraktikkan bacaan mad far’i dalam bacaan surat-surat Al-qur’an
Tes lisan

Tes lisan


Tes tulis
Unjuk kerja 


Jawaban singkat

UraianIdentifikasi
Praktek

3.     Apakah arti mad far’i ?


4.     Sebutkan macam-macam mad far’I ?

5.     Carilah hokum bacaan mad far’I pada QS. Al-Fatihah ?

6.     Diantara bacaan di bawah ini yang termasuk bacaan mad jaiz munfashil adalah:
حُنَفَآءَ
فِيْۤ أَحْسَنِ تَقْوِيَمٍ
وَلاَ تَحَآضُّوْنَ
 بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ
4 x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a

Standar Kompetensi : 16. Memahami Waqaf

16.1.Menjelaskan hukum bacaan waqaf pada surat-surat pendek dalam Al qur’an

Hukum bacaan waqaf
Siswa mampu menelaah, mempelajari dan menerapkan hukum bacaan waqaf dalam surat-surat pendek dalam Al qur’an
·         Menjelaskan arti waqaf

Tes lisan
Jawaban singkat
Jelaskan arti waqaf !
3 x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
·     menyebutkan macam-macam waqaf

Tes tulis
Uraian
Sebutkan macam-macam waqaf yang kami ketahui ?
·     Menunjukkan tanda-tanda waqaf
Tes unjuk kerja
Praktik
1. Bacalah QS. Al Ma’un sambil menunjukkan hukum bacaan waqaf !

·     Menunjukkan contoh waqaf
Tes unjuk kerja
Praktik
1. Bacalah QS. Al Ma’un sambil menunjukkan hukum bacaan waqaf !

16.2.Menerapkan hukum bacaan waqaf pada surat-surat pendek dalam Al qur’an


·     Memperaktekkan hokum  bacaan waqaf pada ayat-ayat pilihan
Tes unjuk kerja
Praktik
1. Bacalah QS. Al Ma’un sambil menunjukkan hukum bacaan waqaf !
4x 40 menit
Buku Tajwid,
Al-qur;an
Yanbu’a
Standar Kompetensi : 17Hafalan al-Qur’an Juz 30 (Surat Al-a’laa-Ath-lail)

Menghafal al-Qur’an surat-surat pendek: Surat Al-a’laa-Ath-lail

Hafalan juz ‘amaSiswa mampu menghafal al-Qur’an surat-surat pendek: Surat Al-a’laa-Ath-lail
Menghafal al-Qur’an surat-surat pendek: Surat Al-a’laa-Ath-lail
Tes hafalan
Praktek
Bacalah al-Qur’an surat-surat pendek: Surat Al-a’laa-Ath-lail dengan hafalan!
6x 40 menit
Juz Amma, al-Qur’an

Kelas IX. Semester Genap
Standar Kompetensi : 18. Memahami dasar-dasar menulis indah Al qur’an (Kaligrafi)

16.1. Mengenal alat/bahan dan bentuk  tulisan indah Al-qur’an/ kaligrafi Islam

Kaligrafi
Siswa mampu mengenal dasar-dasar Kaligrafi Islam
Ø  Menyebutkan alat/bahan menulis indah Al-qur’an/Kaligrafi Islam
Tes Lisan

Jawaban singkat
Sebutkan alat-alat/bahan untuk membuat kaligrafi Islam ?
1 x 40 menit
Buku Tajwid, Al-qur;an dan Terjemah
Sumber lain yang relevan
Ø  Menjelaskan nama-nama bentuk tulisan indah Al-qur’an/ Kaligrafi Islam
Tes lisan
Jawaban singkat
Sebutkan 5 macam bentuk tulisan indah Al-qur’an ?
16.2. Menge-nal cara / teknik mem-buat tulisan indah Al qur’an
Ø  Menjelaskan cara-cara membuat tulisan indah Al-qur’an

Unjuk kerja
Uraian
Jelaskan cara/teknik membuat tulisan indah Al qur’an / Kaligrafi Islam ?
1 x 40 menit

16.3.  Membuat tulisan indah Al-qur’an /kaligrafi
Ø  Membuat tulisan indah Al-qur’an/ kaligrafi islam


Unjuk kerja
Praktek
Buatlah tulisan indah bentuk Tsulutsi !
4 x 40 menit


Standar Kompetensi : 19Hafalan al-Qur’an Juz 30 (Surat Al-Thariq-An-Naba’)

Menghafal al-Qur’an surat-surat pendek: Surat Al-Thariq-An-Naba’

Hafalan juz ‘ama

Menghafal al-Qur’an surat-surat pendek: Surat Al-Thariq-An-Naba’
Menghafal al-Qur’an surat-surat pendek: Surat Al-Thariq-An-Naba’

Tes Hafalan
Praktek
Bacalah al-Qur’an surat-surat pendek: Surat Surat Al-Thariq-An-Naba’

6x 40 menit
Juz Amma, al-Qur’an


            *Catatan:
            Tambahkan atau kurangi materi-materi yang dirasa kurang sesuai
           

0 komentar: